Informatie voor ouders Vroomshoop

Op dit gedeelte van de website vindt u informatie die voor u als ouder(s)/verzorger(s) van belang is. Bijvoorbeeld over de kosten die het onderwijs met zich meebrengt.

Maar u kunt ook op de hoogte blijven van informatie uit de ouderklankbordgroepen of de nieuwsbrief nalezen.

Klankbordgroep

In een ouderklankbordgroep wisselen ouders en docenten van gedachten, ontwikkelen plannen, maken gebruik van elkaars ideeën en nemen kennis van wat er in en om de school leeft. De klankbordgroep komt drie à vier keer per jaar bijeen.

Even voorstellen

We zien ons zelf als een tussenstation tussen de school en de ouders. U kunt dan ook eventuele klachten, problemen en suggesties aan ons voorleggen. Maar ook zaken die volgens u naar wens verlopen, zijn leuk om eens naar voren te brengen. Op- en aanmerking en/of suggesties kunt u mailen naar vroomshoop@noordik.nl
Namens het Noordik:
Dhr. P. Wigman, vestigingsdirecteur


Namens de ouders
:

mevrouw C. Hudepohl
mevrouw H. Immink
mevrouw. Jesse
de heer K. Smelt
mevrouw R. Lohuis

mevrouw R. Vogelzang
de heer W. Jansen (ook lid MR oudergeleding)
mevrouw M. Piest
de heer D. Jongeneel
mevrouw J. Vos
mevrouw H.R. van Haarst
De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:07 oktober 2015

07 december 2015

17 februari 2016

23 mei 2016

We starten iedere avond om 19.30 uur.  Vanuit het Noordik Vroomshoop zal de heer Patric Wigman (vestigingsdirecteur) en afwisselend 1 van de teamleiders aanwezig zijn.

Trudy van Nederpelt zal als notulist de vergadering bijwonen.

Nieuwsbrief

Via de Nieuwsbrief informeren wij u over zaken die de school aangaan. De nieuwsbrieven van dit schooljaar staan hieronder online. Alle ouders ontvangen een mail met daarin de link naar deze nieuwsbrief.
De nieuwsbrieven zijn opgemaakt als pdf-bestand.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage bestaat uit:

  • Leermiddelen en overige faciliteiten: leesgeld mediatheek, computergebruik, kopiëren en printen, auteursrecht voor kopij/muziek, gebruiksmaterialen voor beeldende vorming, techniek en praktijkvakken.
  • Algemene kosten: huur kluisje, scholierenverzekering, culturele activiteiten en sportdagen, activiteiten- en projectweek, schoolavond(en), schoolpas, examenkosten, vieringen en andere evenementen.
  • Het excursie- en werkweekfonds: activiteiten die per leerjaar worden georganiseerd, zoals oriëntatiedagen, werkweken en leerjaargebonden excursies.

Excursie- en werkweekfonds

Alleen excursies en werkweken waaraan alle leerlingen van een bepaald leerjaar deelnemen zijn opgenomen in de ouderbijdrage. Een bezoek van een groep aan een beurs of een excursie voor een (examen)vak, bijvoorbeeld tekenen en handvaardigheid, wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

Huur kluisje

De huur van een kluisje bedraagt € 7,00 per jaar. De borg wordt in de brugklas opgenomen in de ouderbijdrage en bedraagt eenmalig € 10,00. Aan het einde van de schoolloopbaan van de leerling krijgt hij of zij dit bedrag contant terug van de conciërge.

Voor eigen rekening

Overige leer- en hulpmiddelen vallen buiten de ouderbijdrage en dienen voor eigen rekening aangeschaft te worden.

Overige leer- en hulpmiddelen

Leerlingen die op onze school komen moeten in het bezit zijn van een stevige boekentas. Deze tas vinden we een noodzaak omdat het een goede bescherming biedt aan de boeken. Een boek kost momenteel al gauw € 40,00. U begrijpt dat dergelijke bedragen voor boeken een zuinig beheer vereist. Daarom is uw kind verplicht de boeken na ontvangst te kaften, zodat bij aanvang van de lessen de boeken beschermd zijn.

Verder zullen alle leerlingen zelf moeten zorgen voor:

• een agenda
• etui met schrijfgerei (blauwe pen, potlood HB en 2H, puntenslijper, gum)
• geodriehoek
• gymkleding
• kladblok
• kleurpotloden
• liniaal
• multomap met tabbladen
• passer
• Prittstift
• schaar
• schriften (schriften voor wiskunde moeten op school worden gekocht)
• woordenboeken na overleg met de lesgevende vakdocent

De aanschaf van een rekenmachine is in klas 1 verplicht.
Deze rekenmachines worden door de school centraal ingekocht, zodat iedereen met dezelfde machine kan werken.

Passend onderwijs

Passend onderwijs op Het Noordik in Vroomshoop

Onderwijs op maat

We bieden ons onderwijs adaptief en gedifferentieerd aan. Dit betekent dat er in de verschillende lessen die worden aangeboden, zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen.

Pluspunt

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben binnen de school, kunnen gebruik maken van het Pluspunt. Hier worden leerlingen begeleid door een orthopedagoog en ambulant begeleider. Zij zijn gespecialiseerd in het omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ze bespreken met de leerlingen wat het probleem is en zoeken samen met de leerlingen naar mogelijke oplossingen. Verder geven de medewerkers van het Pluspunt handreikingen aan de lesgevenden, zodat op de onderwijsbehoeften van de leerling kan worden ingespeeld.

Dyslexie

In de eerste klas wordt een dyslexie screening afgenomen. Aan de hand van deze resultaten vindt verder onderzoek plaats. De leerlingen met dyslexie krijgen training in het gebruik van Kurzweil. Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van hulpmiddelen en ondersteuning, zoals het gebruik van Kurzweil, gesproken tekst, toetsen met lettertype Arial 12, extra tijd en een versoepelde normering op spelling.

Dyscalculie

Leerlingen met een dyscalculieverklaring krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van hulpmiddelen, zoals een eigen rekenmachine, een CvE rekenkaart, een half uur extra tijd, de mogelijkheid om terug te bladeren in de toets en ze mogen (mits er een dossier is samengesteld) de ER-toets maken (het maken van deze toets kan echter wel gevolgen hebben voor vervolgstudies).

Huiswerkklas

Op Het Noordik zijn we dit schooljaar gestart met een huiswerkklas, bedoeld voor leerlingen die behoefte hebben aan een rustige plek om huiswerk te maken of te leren voor toetsen. Ook leerlingen die thuis niet de middelen of gelegenheid krijgen om huiswerk te maken en te leren kunnen zich hiervoor inschrijven.