Informatie voor ouders Vriezenveen

Op dit gedeelte van de website vindt u informatie die voor u als ouder(s)/verzorger(s) van belang is. Bijvoorbeeld over de kosten die het onderwijs met zich meebrengt.

Maar u kunt ook op de hoogte blijven van informatie uit de ouderklankbordgroep of de nieuwsbrief voor ouders nalezen.

Brieven en uitgaande post

Klankbordgroep

Klankbordgroep Vriezenveen schooljaar 2013/2014

In de klankbordgroep wisselen ouders, teamleiders en de vestigingsdirectie van gedachten, ontwikkelen plannen, maken gebruik van elkaars ideeën en nemen kennis van wat er in en om de school leeft.

De volgende ouders nemen hieraan deel:

hr. R. Berends  rberends@heijmans.nl
hr. M. Bokdam  m.bokdam@hetnet.nl
mw. E. Bosman egroningen43@gmail.com
mw. A. Companjen  acompanjen@hotmail.nl
mw. M. van der Kolk  minyvanderkolk@gmail.com
hr. G.H.E. Nijhuis  edwin.nijhuis@caiway.nl
mw. J. Oordt  rutgeroordt@planet.nl
mw. M. Rotman  monique.rotman@outlook.com
hr. S. Simons stefansimons@home.nl

Voor vragen of opmerkingen kunt u genoemde ouders benaderen.

Naast deze ouders en de vestigingsdirecteur, dhr. K.J. van Grootheest, zullen de teamleiders, mw. A. Meijer, mw. A. Noordmans, dhr. M. Dijkstra en dhr. H. Jaspers Faijer afwisselend bij de vergadering aanwezig zijn.

Voor het goed functioneren van Ouderklankbordgroep is het belangrijk dat er binnen de geledingen een goede verdeling is. Op dit moment is de onderbouw ondervertegenwoordigd, vandaar dat we op zoek zijn naar 2 ouders uit lj. 1 of 2.
Heeft u belangstelling om ook in de Ouderklankbordgroep zitting te nemen, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een mail te sturen aan vriezenveen@noordik.nl.

Volgende bijeenkomsten:
Woensdag 11 februari 2015
Donderdag 21 mei 2015

Agenda & notulen

Nieuwsbrief

Via de nieuwsberichten op deze website, Facebook en Twitter (@noordikvv) houden wij u op de hoogte van actualiteiten op onze vestiging.
Daarnaast brengen we vanaf schooljaar iedere drie weken een Nieuwsbrief uit, die per e-mail verzonden wordt aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.
Mocht u deze niet ontvangen, wilt u dan een bericht sturen aan vriezenveen@noordik.nl?
Onderstaand de nieuwsbrieven van schooljaar 2015/2016:

Nieuwsbrief 1 – 4 september 2015

In de Nieuwsbrief refereren we aan thema’s uit het Oase magazine voor dagopeningen.
De thema’s zijn hier in te zien:

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage bestaat uit:

  • Leermiddelen en overige faciliteiten: leesgeld mediatheek, computergebruik, kopiëren en printen, auteursrecht voor kopij/muziek, gebruiksmaterialen voor beeldende vorming, techniek en praktijkvakken.
  • Algemene kosten: huur kluisje, scholierenverzekering, culturele activiteiten en sportdagen, activiteiten- en projectweek, schoolavond(en), schoolpas, examenkosten, vieringen en andere evenementen.
  • Het excursie- en werkweekfonds: activiteiten die per leerjaar worden georganiseerd, zoals oriëntatiedagen, werkweken en leerjaargebonden excursies.

Excursie- en werkweekfonds

Alleen excursies en werkweken waaraan alle leerlingen van een bepaald leerjaar deelnemen zijn opgenomen in de ouderbijdrage. Een bezoek van een groep aan een beurs of een excursie voor een (examen)vak, bijvoorbeeld tekenen en handvaardigheid, wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

Huur kluisje

De huur van een kluisje bedraagt € 7,00 per jaar. De borg wordt in de brugklas opgenomen in de ouderbijdrage en bedraagt eenmalig € 10,00. Aan het einde van de schoolloopbaan van de leerling krijgt hij of zij dit bedrag contant terug van de conciërge.

Voor eigen rekening

Overige leer- en hulpmiddelen vallen buiten de ouderbijdrage en dienen voor eigen rekening aangeschaft te worden.

Overige leer- en hulpmiddelen

Leerlingen die op onze school komen moeten in het bezit zijn van een stevige boekentas. Deze tas vinden we een noodzaak omdat het een goede bescherming biedt aan de boeken. Een boek kost momenteel al gauw € 40,00. U begrijpt dat dergelijke bedragen voor boeken een zuinig beheer vereist. Daarom is uw kind verplicht de boeken na ontvangst te kaften, zodat bij aanvang van de lessen de boeken beschermd zijn.

Aanschaf voor eigen rekening

Onderstaande leer- en hulpmiddelen moeten voor eigen rekening worden aangeschaft.
• Schoolagenda, schriften, vulpen of ballpoint, stevige schooltas (geen legertas of slappe rugzak).

Tekenmateriaal
• HB en 3B potlood, doos met 12 kleurpotloden, viltstiften, gum, puntenslijper en lijm.

Voor wiskunde
• 1 groot ruitjesschrift (1 cm.), passer, liniaal (30 cm.), geo-driehoek en schaar. Een rekenmachine
wordt aangeschaft in overleg met de leerkracht.

Voor Nederlands
• Prisma woordenboek

Voor Duits
• Alleen voor leerlingen van de KGT- en TH-klassen: Nederlands-Duits en Duits-Nederlands woordenboek (Prisma of Ster)

Voor Engels
• Nederlands-Engels en Engels-Nederlands (Prisma of Ster)

Voor techniek
• multomap (23-gaats), stiftpotlood 2H

Voor natuur- en scheikunde
• multomap (23 gaats)

Voor aardrijkskunde en geschiedenis
• schrift met harde kaft

Voor verzorging
• GT-klassen: multomap (23-gaats)
alleen klas 2

Voor sdv
• zwembroek of badpak
alleen klas 3 en 4

Voor godsdienst
• een bijbel

Voor lichamelijke oefening
• T-shirt, korte broek en gymschoenen

Voor Zorg en Welzijn
• multomap (23-gaats)
alleen klas 3 en 4

Passend onderwijs

Ik leer niet alleen, want leren doe je samen.

Wij leren en werken op CSG Het Noordik in een sfeer van vertrouwen, openheid en aandacht. Wij houden rekening met talenten, eigenschappen en de persoonlijke situatie van onze leerlingen.

Binnen het vmbo zijn er leerlingen die op zichzelf wel een regulier diploma in één van de leerwegen kunnen halen, maar niet zonder extra zorg. Deze zorg kan waar nodig aangeboden worden in de vorm van:

• Begeleiding bij taal- en rekenproblemen/-achterstanden
• Begeleiding bij sociaal-emotionele problemen
• Sociale vaardigheidstraining
• Faalangstreductietraining
• Motorische remedial training
• Begeleiding bij plannen en organiseren
• Huiswerkklas
• Extra begeleiding van de mentor bij het leren
• Uren ambulante begeleiding binnen en buiten de klas.

Trajectklas

Leerlingen die nog meer zorg nodig hebben dan hierboven genoemd, kunnen we een tijdelijk traject aan bieden in de zogenaamde Trajectklas.

Op elke school zijn er namelijk leerlingen die door een gedrags- of ontwikkelingsstoornis of een chronische ziekte voortdurend botsen met de schoolse praktijk. In een trajectklas kan binnen de school een tijdelijk intensievere begeleiding worden gegeven aan deze leerlingen.

Deze vormen van zorg zetten we in, na overleg met leerling, ouders, mentor en de zorg coördinatoren.

Als u hierover vragen mocht hebben dan kunt u terecht bij Mw. A.M. Lammers a.lammers@noordik.nl of Mw. A. Meijer a.meijer@noordik.nl .