Overgangsrichtlijnen

Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het volgende leerjaar. De docenten nemen gezamenlijk een besluit over de bevordering in een rapportenvergadering. Dit besluit wordt genomen op grond van de overgangsrichtlijnen.

De algemene regels die hiervoor gelden leest u hier rechts.

Overgangsrichtlijnen per vestiging en schooljaar

Per onderwijstype zijn ook nog specifieke overgangsrichtlijnen. Deze zijn vastgesteld per cursusjaar.

U vindt de pdf-bestanden van de overgangsrichtlijnen en informatie over de overstap van vmbo 4 naar havo 4 en van havo 5 naar vwo 5 op op de ouderpagina’s van de verschillende vestigingen.

Noordikslaan
C. van Renneslaan
Vriezenveen
Vroomshoop

Algemene Regels

Zitten blijven in het eerste leerjaar is niet toegestaan
Twee keer zitten blijven in dezelfde klas of twee achtereenvolgende leerjaren van dezelfde leerweg is niet toegestaan
De docentenvergadering beslist, alleen de aanwezige docenten hebbben stemrecht tijdens de vergadering
In gevallen waarover de richtlijnen geen uitspraak doen of waarin afgeweken wordt van de richtlijnen, beslist de vestigingsdirectie
Herziening van een besluit van de docentenvergadering kan worden aangevraagd door ouders/verzorgers
Op elk rapport wordt gerapporteerd over de afgelopen periode. Het voortschrijdende gemiddelde, het (voorlopige) eindcijfer, wordt vermeld
Het eindrapport bestaat uit de eindcijfers per vak: de voortschrijdende gemiddelden op het vierde rapport
Het puntentotaal is de som van de eindcijfers, naar boven afgerond op een geheel getal
De bevordering gebeurt elk jaar op basis van het eindrapport van dat jaar
Elke toets in de leerjaren 1 t/m 3 die meetelt voor de rapportage krijgt een gewicht van 1, 2 of 3. Een ander gewicht is niet toegestaan
Het vak rekenen telt niet mee voor de overgangsregeling