Informatie voor ouders Noordikslaan

Op dit gedeelte van de website vindt u allerlei informatie die voor u als ouder(s)/verzorger(s) van belang is. Bijvoorbeeld financiële informatie over de kosten die het onderwijs met zich meebrengt.

Maar u kunt ook op de hoogte blijven van informatie uit de ouderklankbordgroepen of de Nieuwsflits nalezen.

Contact met de Noordikslaan

Bezoekadres

Noordikslaan 68
7602 CG Almelo

Postadres

Postbus  541
7600 AM Almelo

Telefoonnummer

Tel.: (0546) 48 48 48
Fax: (0546) 48 48 45

E-mail

noordikslaan@noordik.nl

Ziekmeldingen

Tel. (0546) 48 48 48: tussen 8.00 en 8.30 uur!

Vestigingsdirectie
Dhr. G. ten Hove, vestigingsdirecteur g.tenhove@noordik.nl
Dhr. T.M. Hoge, adjunct-vestigingsdirecteur t.hoge@noordik.nl

Teamleiders
Mevr. M. Nijhoff, brugklas TH/HV m.nijhoff@noordik.nl
Mevr. M.J. van ‘t Spijker, havo 2 en 3 m.vantspijker@noordik.nl
Dhr. G.J. Zigterman, atheneum 2 en 3 g.zigterman@noordik.nl
Mevr. A.P. Prins, gymnasium 1, 2 en 3 a.prins@noordik.nl
Mevr. M. Kuipers, plaatsvervangend teamleider m.kuipers@noordik.nl
Dhr drs. J.E. Jansen, vwo 4, 5 en 6 j.jansen@noordik.nl
mevr. E.M. de Vries, havo 4 en 5 e.devries@noordik.nl

directiesecretaresse

Mevr. I.J. Engbers-Smoes i.engbers@noordik.nl

Docenten

Namen en e-mailadressen van docenten kunt u vinden in de volgende lijst (pdf) : personeelsinfo Noordikslaan 2015-2016

Ouderklankbordgroep

In een klankbordgroep wisselen ouders en docenten van gedachten, ontwikkelen plannen, maken gebruik van elkaars ideeën en nemen kennis van wat er in en om de school leeft.

Vergaderdata voor het schooljaar 2014-2015 zijn:

– 03 november 2014

– 22 januari 2015

– 24 maart 2015

Hieronder kunt u de verslagen van de verschillende klankbordgroepen lezen.

Brugklassen th/hv
-03-11-2014
-22-01-2015

Gymnasium onderbouw
-24-11-2014

Klassen 2 en 3 havo/vwo
-03-11-2014
-24-03-2015

Bovenbouw havo
03-11-2014
-24-03-2015

Bovenbouw vwo
-03-11-2014
– 22-01-2015
– 24-03-2015

MGT
-03-11-2014
-22-01-2015

Ouderbijdrage Noordikslaan

De ouderbijdrage voor de Noordikslaan bestaat uit:

 • Leermiddelen en overige faciliteiten: leesgeld mediatheek, computergebruik, kopiëren en printen, auteursrecht voor kopij/muziek, gebruiksmaterialen voor beeldende vorming, techniek en praktijkvakken.
 • Algemene kosten: huur kluisje, scholierenverzekering, culturele activiteiten en sportdagen, activiteiten- en projectweek, schoolavond(en), schoolpas, examenkosten, vieringen en andere evenementen.
 • Het excursie- en werkweekfonds: activiteiten die per leerjaar worden georganiseerd, zoals oriëntatiedagen, werkweken en leerjaargebonden excursies.

Excursie- en werkweekfonds

Alleen excursies en werkweken waaraan alle leerlingen van een bepaald leerjaar deelnemen zijn opgenomen in de ouderbijdrage. Een bezoek van een groep aan een beurs of een excursie voor een (examen)vak, bijvoorbeeld tekenen en handvaardigheid, wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

Huur kluisje

De huur van een kluisje bedraagt € 7,00 per jaar. De borg wordt in de brugklas opgenomen in de ouderbijdrage en bedraagt eenmalig € 10,00. Aan het einde van de schoolloopbaan van de leerling krijgt hij of zij dit bedrag contant terug van de conciërge.

Voor eigen rekening

Overige leer- en hulpmiddelen vallen buiten de ouderbijdrage en dienen voor eigen rekening aangeschaft te worden.

Overige leer- en hulpmiddelen

Overige leer- en hulpmiddelen

Leerlingen die op onze school komen moeten in het bezit zijn van een stevige boekentas. Deze tas vinden we een noodzaak omdat het een goede bescherming biedt aan de boeken. Een boek kost momenteel al gauw € 40,00. U begrijpt dat dergelijke bedragen voor boeken een zuinig beheer vereist. Daarom is uw kind verplicht de boeken na ontvangst te kaften, zodat bij aanvang
van de lessen de boeken beschermd zijn.

Onderstaande leer- en hulpmiddelen moeten voor eigen rekening worden aangeschaft.

Algemeen

Boekentas, agenda, schrijfmateriaal en voldoende schriften (gelinieerd).


Godsdienst

Het is wenselijk dat de leerlingen een zakbijbel in bezit hebben.


Nederlands

 • Prisma Woordenboek Nederlands
 • Dik cahier voor leesverslagen: A4 21 x 29,7 cm.

Grieks

Alleen in gymnasium 5 en 6: Woordenboek Grieks, Eisma, Leeuwarden


Latijn

Alleen in gymnasium 5 en 6: Woordenboek Latijn – Nederlands, Pinkster, Amsterdam University Press


Frans, Duits, Engels, Spaans

 • Prisma Woordenboek

Frans – Nederlands en Nederlands – Frans vanaf klas 2
Duits – Nederlands en Nederlands – Duits vanaf brugklas
Engels – Nederlands en Nederlands – Engels vanaf brugklas
Spaans – Nederlands en Nederlands – Spaans vanaf klas 4


Aardrijkskunde

 • De Grote of Kleine Bosatlas.

De Grote Bosatlas is niet verplicht in de onderbouw, maar met het oog op de Tweede Fase in de bovenbouw adviseren wij de Grote Bosatlas, 53e of latere druk aan te schaffen.


Wiskunde

 • Geodriehoek, passer, ruitjesschriften 0,5 x 0,5 cm.
 • Rekenmachine: voorkeur Casio MX82 MS.

Biologie

 • Kleurpotloden.
 • Multoband 23-rings met gelinieerd en blanco papier.

Natuur Leven en Technologie (NLT)

 • Multoband A4

Techniek

 • Snelhechter
 • Vulpotlood 0,5 met extra vullingen
 • Zwarte fineliner 0,5

Beeldende vorming

 • Gum, potlood HB, 12 kleurpotloden, passer, puntenslijper.

Lichamelijke opvoeding

 • Sportschoenen. In de zaal zijn loopschoenen met zwarte zolen niet toegestaan.
 • Handdoek
 • Een trainingspak of joggingbroek wordt dringend aangeraden, omdat veel lessen buiten worden gegeven.
 • Tijdens de gymles is het dragen van een wit sportshirt en een sportbroek verplicht.
 • In havo 5 en vwo 5 wordt een bijdrage voor Sportoriëntatie gevraagd van maximaal
  € 14,00 per jaar voor deelname aan twee te kiezen sportonderdelen. De onderdelen tafeltennis en trampolinespringen zijn kostenloos.

Bewegen, sport en maatschappij (BSM)

 • Kledingeisen: zie Lichamelijke opvoeding
 • Het wordt sterk aangeraden voor de buitenlessen kunstgrasschoenen (kleine nop, zoveel mogelijk waterdicht) aan te schaffen.
 • Multoband 4-rings
 • Voor zowel de havo als het vwo kan tot twee keer toe een bijdrage van maximaal € 20,- per keer gevraagd worden, voor de organisatie van externe keuzeactiviteiten.

Muziek

 • Multoband 23-rings

Passend onderwijs

Ik leer niet alleen, want leren doe je samen

Wij leren en werken op CSG Het Noordik in een sfeer van vertrouwen, openheid en aandacht. Wij houden rekening met talenten, eigenschappen en de persoonlijke situatie van onze leerlingen.

Op de vestiging Noordikslaan in Almelo kiezen we voor geïntegreerde ondersteuning. We zorgen ervoor dat binnen onze lessen voor iedere leerling het onderwijs zo passend mogelijk wordt gemaakt.

Ook op onze school kennen we leerlingen die door een gedrags- of ontwikkelingsstoornis, een chronische ziekte of een andere bijzondere situatie botsen met de schoolse praktijk. Dan is er ook ondersteuning buiten de les om.

De mentor is het aanspreekpunt voor elke leerling en de ouders.

Ondersteuning door gespecialiseerde collega’s

Deze ondersteuning bieden we aan in de vorm van:

 • Remedial teaching, o.a. bij dyslectie, dyscalculie
 • Motorische remedial teaching
 • Faalangstbegeleiding
 • Hulp van een vertrouwenspersoon
 • Hulp van een expert op het gebied van het autistisch spectrum
 • Ambulante begeleiding binnen en buiten de klas
 • Begeleiding op het gebied van taal- en rekenproblemen
 • Begeleiding bij sociaal-emotionele problemen
 • Begeleiding van de mentor bij het leren en het plannen en organiseren
 • Begeleiding van meergetalenteerde leerlingen.

Externe ondersteuning

Daarnaast maken we ook gebruik van externe collega’s, zoals :

 • Schoolarts
 • Schoolmaatschappelijk werkster
 • Collegiaal consulente van het Samenwerkingsverband
 • Leerplichtambtenaar

En verwijzen we naar externe instanties.

Contact

Als u hierover vragen mocht hebben dan kunt u terecht bij de zorgcoördinator, Mw. M.B.C. Heerdink-Mos, m.heerdink@noordik.nl

Regeling ontbrekende cijfers

Regeling ontbrekende cijfers en niet-ingeleverd werk

Wanneer een leerling toetsmomenten heeft gemist, werk nog niet heeft ingeleverd of als op een andere manier niet alle beoordelingen van een leerling beschikbaar zijn, kunnen er 2 situaties ontstaan:

1. Een leerling moet dat werk alsnog inhalen

2. Het is niet meer mogelijk dat werk alsnog in te halen.

Een leerling moet het werk alsnog inhalen

Dit is de situatie die zich in de meeste gevallen voordoet bij ontbrekende cijfers e.d. In dit geval wordt er op het rapport door de mentor een aantekening gemaakt voor de ouders bij het betreffende niet-complete cijfer. De leerling haalt het werk zo snel mogelijk in, in overleg met de docent. Het rapportcijfer wordt dan aan het einde van de volgende periode vastgesteld en achteraf op het juiste rapport gezet. De leerling krijgt tot uiterlijk het einde van de volgende periode de kans het werk in te halen. Als dat niet gebeurt, wordt het cijfer “1” toegekend en als zodanig meegeteld.

Het is niet meer mogelijk het werk in te halen

Deze situatie kan zich b.v. voordoen bij LO, als een leerling langdurig geblesseerd is of bij halfjaarsvakken waarbij het onmogelijk is het werk alsnog in te halen. In dat geval wordt op het rapport geen cijfer vermeld. Dat betekent dat de leerling het gemiste werk niet meer hoeft in te halen en er ook niet achteraf nog een cijfer op het rapport zal komen te staan. De mentor schrijft op het rapport in een paar woorden een korte toelichting op dit ontbrekende cijfer.

Ouders weten dan ook dat er voor het betreffende vak een aangepaste berekening van het cijfer R5 zal plaatsvinden.

Als een docent akkoord gaat met het vermelden van een rapportcijfer op basis van de wèl beschikbare gegevens, dan is dat uiteraard mogelijk.

Dossieropdrachten, praktische opdrachten, werkstukken e.d.

Wij hebben soms te maken met leerlingen die deze opdrachten niet of onvoldoende afronden.
In de eerste plaats is de docent/het vak ervoor verantwoordelijk dat het opgegeven werk door de leerlingen wordt uitgevoerd. Dat betekent dat zij er zelf voor moeten zorgen dat het werk binnen de afgesproken tijd wordt ingeleverd.
Op de opdracht moet vermeld worden wat de sanctie is bij te laat of bij niet inleveren.

Wanneer het werk wordt beoordeeld met een cijfer dan kan de sanctie bijvoorbeeld bestaan uit een verlaging van het cijfer met één punt (bij te laat inleveren) of een beoordeling met cijfer 1 (wanneer het werk niet wordt ingeleverd). Ook kan er als sanctie voor worden gekozen om een verlengde en uitgebreidere opdracht of zelfs een vervangende opdracht te laten maken

Voor werk dat niet wordt beoordeeld met een cijfer wordt er aan het eind van het schooljaar (en indien nodig aan het einde van elke periode) een vrijdagmiddag vastgesteld waarop de betreffende leerlingen alsnog kunnen en moeten voldoen aan de opdracht. De begeleiding van deze middag gebeurt door leden van de sectie(s) die gebruik maken van deze faciliteit.

Profielkeuze: het kiezen van een extra keuze-examenvak

In derde klas kies je voor één van de vier profielen en voor verschillende keuzevakken. De mentor begeleidt je bij het maken van deze keuzes. Uiteindelijk maak je in een gesprek met je decaan een voorlopige profielkeuze.

Extra vak(ken)

Bovenop de vakken binnen je gekozen profiel kun je ook één of meerdere extra vakken kiezen. Helaas is het moeilijk om deze vakken in te roosteren. De extra vakken vind je dan ook niet terug op je rooster. Je krijgt van ons een basisrooster dat je zelf – in overleg met je mentor en de docent – aan kunt passen. Zodra er sprake is van overlappende uren, maak je dus zelf een bewuste en weloverwogen keuze welk vak je wilt volgen.

Procedure

In de week voor de meivakantie worden alle profielkeuzes in de leerlingbespreking van havo 3 en vwo 3 besproken en van advies voorzien. Als er aanpassingen nodig zijn, gebeurt dit in een extra gesprek met de decaan.

In mei ontvangt iedereen de profielkaart waarop de keuze ingevuld moet worden. Als je één of meer extra vakken wilt kiezen, moet je dit op deze kaart invullen. De kaart moet door je ouder(s)/verzorger(s) ondertekend worden. De ondertekende profielkaart lever je in bij je mentor.